Functies en Reeksen (WISB 211) 2012 (naar 2013)

Terug naar de home page.


Mededelingen:

 • Hier vind je de beschrijving van Functies en Reeksen 2013.
 • De uitslag van het tweede deeltentamen en het eindcijfer van de cursus is in blackboard te vinden onder course information.
 • De uitwerking van het proeftentamen over de stof van blok 2 staat in blackboard.
 • Hier vind je het proeftentamen over de stof van blok 2.
 • Er zat een foutje in inleveropgave E.6.2 c). In het laaste deel van dit onderdeel moet "voor alle phi" vervangen worden door "voor alle f". De wijzinging is reeds aangebracht in de bundel extra opgaven.
 • Mathematica plots die het verschijnsel van Gibbs illustreren.
 • Mathematica plots met partiele Fouriersommen: eerste serie en tweede serie
 • De nieuwste versie van de extra opgaven is uit.
 • De nieuwste versie van de leeswijzer is uit.
 • De inleveropgave van 22 november, E.5.11, is aangepast: er mag steeds aangenomen worden dat de afgeleide van gamma continu is. Deze aanpassing is doorgevoerd in de bundel extra opgaven. Bovendien hoort in onderdeel (a) te staan dat het inproduct van gamma en gamma' identiek gelijk nul is.
 • In de inleveropgave van 15 november, E.5.2, stond tussen (a) en (b) een onnauwkeurigheid: bij ||f-g|| ontbrak index V.
 • Er is een nieuwe versie van de leeswijzer.
 • Het eerste deeltentamen en een voorbeelduitwerking zijn in blackboard te vinden.
 • Hier vind je een exemplaar van het proeftentamen. Advies: maak dit tentamen thuis als proef, en kom op 1 november naar het werkcollege voor vragen en nadere uitleg.
 • De webcolleges zijn hier te vinden.
 • Zorg dat je op het (werk)college naast het dictaat ook de leeswijzer en de extra opgaven bij je hebt (deze worden regelmatig uitgebreid, en zijn via www of blackboard verkrijgbaar).
 • Start college: donderdag 13 september, 9:00. Zaal: Ruppert Gebouw, Witte Zaal.
 • Start werkcollege: aansluitend op het eerste college, 11:00. Buys Ballot, 023 en 165.
 • Het dictaat (versie 2011) is verkrijgbaar op de studentenadministratie in BBL. Het is ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar.
 • De video opnamen vanaf college 6 van vorig jaar zijn hier op het web te vinden.

 • Docent:
  E.P. van den Ban, MI kamer 713, Contact

  College:

 • week 37 t/m 44 (periode 1), en 46 t/m 51 (periode 2).
 • donderdag 9:00 uur, zaal: periode 1: Ruppert gebouw Wit; periode 2: Ruppert gebouw Rood.
 • Behandelde collegestof
 • Werkcollege:

 • Het werkcollege vindt plaats op donderdag 11:00 - 12:45.
 • Eerste werkcollege: donderdag 13 september, aansluitend op het eerste college.
 • Practicumleiders (+ studentassistent):
 • Practicumzalen:
 • Opgegeven opgaven:
 • Inleveropgaven:
  Ieder week zal een van de opgaven aangewezen worden als inleveropgave. Deze opgave wordt beoordeeld door de practicumleiders.
  De score voor de inleveropgaven telt voor 10 procent mee voor het tentamen.
 • Behandelde stof:

 • Collegestof
 • Werkcollege opgaven
 • Webcolleges
 • Werkwijze:
 • Tijdens het hoorcollege wordt de theorie behandeld. Van de eerste 6 colleges zullen videoopnames gemaakt worden.
  De videoopnames van de laatste 8 colleges zijn vorig jaar gemaakt, en te vinden op videopnames van de colleges beschikbaar. Op het werkcollege wordt geoefend door het maken van opgaven. Het is van groot belang dit werkcollege te volgen. Wiskunde kun je alleen leren door er zelf veel en intensief mee aan de slag te gaan.
 • De als inleveropgaven aangemerkte opgaven moeten bij aanvang van het volgende werkcollege bij de practicumleider ingeleverd worden (uiterlijk 15 minuten na begin werkcollege) en zullen dan binnen een week nagekeken worden. Via deze pagina zullen de collegestof en de opgaven wekelijks bekend gemaakt worden.
 • Tentamenregeling:
  Beide perioden worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het eindcijfer voor Functies en Reeksen komt op de volgende wijze tot stand.

 • Voor de inleveropgaven krijg je een eindcijfer x (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig), gebaseerd op middeling.
 • Voor het schriftelijk tentamen aan het eind van periode 1 krijg je cijfer y (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig).
 • Voor het schriftelijk tentamen aan het eind van periode 2 krijg je cijfer z (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig).
 • Uit y en z wordt een schriftelijk tentamencijfer s = 0,5 x + 0,5 y berekend (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig).
 • Uit x, y en z wordt een gemengd cijfer g = 0,1 x + 0,45 y + 0,45 z berekend (de schriftelijke tentamens tellen elk voor 45 % en de inleveropgaven voor 10 %).
 • Het eindcijfer is max(s,g), met de verderop beschreven afronding.
 • De herkansing bestaat voor 100 procent uit een schriftelijk tentamen. De inleveropgaven spelen daar dus geen rol.
  Het eindcijfer is geheel onder de zes, en een veelvoud van 0.5 boven de zes.

  Regeling inleveropgaven:
  Wekelijks wordt een van de opgaven benoemd tot inleveropgave.
  Een inleveropgave die op een practicum opgegeven wordt moet uiterlijk de week daarop aan het begin van het practicum worden ingeleverd, uiterlijk 15 minuten na aanvang. Gebeurt dit te laat, dan wordt een punt van de opgave afgetrokken. Bij niet inleveren wordt de opgave met 0 beoordeeld. In blackboard zal op de avond van de dag van inlevering een uitwerking van de inleveropgave verschijnen. Uiteraard kan de opgave daarna niet meer ingeleverd worden.
  NB: De inleveropgaven tellen niet mee voor de herkansingstentamens.

  Doel van de cursus:

  Kennis van fundamentele aspecten van de analyse verwerven betreffende

 • differentiatie in meer variabelen: partiele differentiatie, totale afgeleide, kettingregel.
 • de theorie van de reeksen, in het bijzonder macht- en Fourierreeksen.
 • vaardigheid ontwikkelen in het werken met de bovengenoemde concepten.
 • Cursusbeschrijving:

 • Globaal overzicht
 • Precieze opsomming van onderwerpen
 • Voorkennis:

 • Analyse A en B (WISB 112 en 113)
 • Tekst:

 • Diktaat Functies en Reeksen, door J.J. Duistermaat, versie 2011.
 • Het dictaat is gedrukt verkrijgbaar op de administratie.

  Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • R.S. Strichartz, The way of analysis, Jones and Bartlett Mathematics 2000
 • R.A. Kortram, A. van Rooij, Analyse, Epsilon Uitgaven Utrecht, no. 16.
 • A. van Rooij, Fouriertheorie, Epsilon Uitgaven Utrecht, no. 10.
 • een wat ouder boek: Tom M. Apostol", Mathematical Analysis. Second edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974. xvii+492 pp.
 • Houd er wel rekening mee dat de stof in deze boeken in andere volgorde gepresenteerd wordt, en ook niet met de stof in het diktaat samenvalt. De tentamenstof is per definitie de stof in het diktaat.

  Tentamendata:

 • Eerste deeltentamen, donderdag 8 november, 9:00 - 12:00; Educatorium, Megaron
 • Tweede deeltentamen, donderdag 17 januari, 9:00 - 12:00, Educatorium, Beta
 • Herkansing: donderdag 14 maart, 9:00 - 12:00, Educatorium, Alfa
 • Tentamenstof: de gedurende de periode op het college en practicum behandelde stof.
  Zie voor een precieze beschrijving:
 • behandelde collegestof en
 • opgegeven opgaven.

 • Laatste wijziging: 4/9-2012