2 – Sūrat al-Baqara (“De Koe”)

183 [179]    O gij die gelooft! Aan u is voorgeschreven het vasten gelijk het voorgeschreven was aan wie voor u waren. Wellicht zult gij vrezend worden.
      
182 [180]    Een geteld aantal dagen. Doch als iemand uwer ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. En voor degenen die ertoe bij machte zijn, als zoenprijs het spijzigen van een behoeftige. En als iemand vrijwillig goeds verricht, dan is dat beter voor hem maar dat gij vast is beter voor u indien gij het slechts wist.
      
185 [181]    De maand Ramadān is het waarin de Oplezing [de Koran] is nedergezonden tot rechte leiding voor de mensen en als bewijstekenen van de rechte leiding en de Onderscheiding. Wie uwer dan die maand beleeft, laat hem vasten voor de duur daarvan, maar als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. God bedoelt met u het gemakkelijke en niet bedoelt Hij met u het moeilijke. Maakt gij het aantal volledig en betuigt Gods grootheid wegens de leiding die Hij u gegeven heeft. Wellicht zult gij dankbaar worden.
      
186 [182]    En wanneer Mijn dienaren u over Mij ondervragen, dan ben Ik nabij om te verhoren de aanroep van de aanroeper wanneer hij Mij aanroept. Laten zij Mij dan om verhoring vragen en in Mij geloven. Wellicht dat zij rechtgeleid zullen worden.
      
187 [183]    Geoorloofd is u in de nacht van het vasten, het ingaan tot uw vrouwen, Zij zijn bekleding voor u, en gij zijt bekleding voor haar. God weet dat gij bedrieglijk waart jegens uzelf doch Hij heeft Zich weder tot u gewend en u vergeven. Bekent haar dus nu en streeft naar wat God u heeft voorgeschreven. Eet en drinkt totdat voor u in de dageraad onderscheidbaar wordt de witte draad van de zwarte draad, vervult daarna het vasten tot de nacht. En bekent haar niet terwijl gij tot aanbidding vertoeft in de bedeoorden. Dat zijn de bepalingen Gods, komt deze dus niet te na. Aldus maakt God Zijn tekenen duidelijk voor de mensen. Wellicht zullen zij vrezend worden.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen