index - inleiding - gebied - werkwijze - morfologie - planten - dieren - ecologie - streefbeelden

literatuur

 1. Bal D., H.M. Beije, Y.R. Hoogeveen, S.R.J. Jansen & P.J. van der Reest 1995. Handboek natuurdoeltypen in Nederland. Rapport IKC-Natuurbeheer nr. 11. IKC, Wageningen.
 2. Bink F.A. 1992. Ecologische Atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa. Schuyt & Co, Haarlem.
 3. Boom G. & J. van der Steen 2002. Waterbemonsteringsrapport Lunetten. Notitie AUHV, Utrecht
 4. Boer E.J.F de, A.C. Dulos & A.J.M. Meijer 1998. Beheersplan bosplantsoen Lunetten, Gemeente Utrecht. Rapport 98.029. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 5. Brug G.-J., H. Penning & C. Verlaan 2000. Plan van Aanpak Integraal Beheerplan Openbaar Groen in Lunetten. Utrecht.
 6. Dijk A.J. van 1993. Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek. SOVON, Beek-Ubbergen.
 7. Dijk A.J. van 1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding Broedvogel Monitoring Project). SOVON, Beek-Ubbergen.
 8. Dijkstra K.-D. B., V.J. Kalkman, R. Ketelaar & M.J.T. van der Weide 2002. Nederlandse Fauna 4: De Nederlandse Libellen (Odonata). KNNV Utigeverij, Utrecht/EIS, Leiden.
 9. Dorp D. van, K.J. Canters, J.T.R. Kalkhoven en P. Laan (red.) 1999. Landschapsecologie. Natuur en landschap in een veranderende samenleving. Boom, Amsterdam.
 10. Gemeente Utrecht (Dienst Stadsbeheer) 1990. Groenstructuurplan. Rapport, Utrecht.
 11. Gemeente Utrecht (Diensten Stadsbeheer en Stadsontwikkeling) 1998. Kadernota Stadsnatuur. Rapport, Utrecht
 12. Hom C.C., P.H.C. Lina, G. van Ommering, R.C.M. Creemers & H.J.R. Lenders 1996. Bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC Natuurbeheer nr. 25. IKC, Wageningen.
 13. Hurk I. van den, I. Massop & P. Schildwacht 1998a. Kensoortenlijst Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht, Utrecht.
 14. Hurk I. van den, I. Massop & P. Schildwacht 1998b. Inventarisatiemethodiek Utrecht. Gemeente Utrecht, Utrecht.
 15. Janse J. & L. Kools 1985. Wateronderzoek Lunetten. Rapport, Utrecht.
 16. Kalkhoven J., R. van Apeldoorn, P. Opdam & J. Verboom 1996. Worden onze natuurgebieden groot genoeg? Schatting van de benodigde oppervlakte leefgebied voor kernpopulaties van een aantal diersoorten. Landschap 96(1):5-15.
 17. Lina P.H.C. en G. van Ommering 1996. Bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC-Natuurbeheer nr. 21. IKC, Wageningen.
 18. Meijden R. van der, B. Odé, C.L.G. Groen, J.-P. M. Witte & D. Bal 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Gorteria 26(4): 85-208.
 19. Ministerie van LNV 1997. Programma Beheer. Rapport, Den Haag.
 20. Nieuwenhuis M. & S. Seure 1998. Broedvogels van de groengebieden in de wijk Lunetten. Vogelwacht Utrecht, Utrecht.
 21. Ommering G. van, I. van Halder, C.A.M. van Zwaay & I. Wynhoff 1995. Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC-Natuurbeheer nr. 18, IKC, Wageningen.
 22. Oord J.G. 1995. Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water. Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde/Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, Delft/Utrecht.
 23. Oost L. (red.) 1998. Stadsnatuur voor Utrecht. Uitwerking van de Ecologische Infrastructuur. IBN rapport 405. IBN-DLO, Wageningen.
 24. Opdam, P. 1983. Verspreiding van broedvogels in het cultuurlandschap: de betekenis van oppervlakte en isolatie van ecotypen. WLO-Mededelingen 10 (4): 179-189.
 25. Quak J. & A. van der Spiegel 1992. Cursus Visstandbeheer en Integraal Waterbeheer. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein.
 26. Schaminée J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff 1995a. De vegetatie van Nederland. Deel 1. Inleding tot de plantensociologie – grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus Press, Uppsala/Leiden.
 27. Schaminée J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda 1995b. De vegetatie van Nederland. Deel 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden.
 28. Schaminée J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda 1996. De vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden.
 29. Schaminée J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff 1998. De vegetatie van Nederland. Deel 4. Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Uppsala/Leiden.
 30. Schildwacht P. & I. van den Hurk (red) 1998. Waarderingsmethode stedelijk groen. Gemeente Utrecht, Utrecht.
 31. Sierdsema H. 1995. Broedvogels en beheer. Het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van bos- en natuurterreinen. SBB-rapport 1995-1, SOVON-onderzoeksrapport 1995/04. SBB/SOVON, Driebergen/Beek-Ubbergen.
 32. Stichting voor Bodemkartering 1970. Bodemkaart van Nederland. Wageningen.
 33. Stichting voor Bodemkartering 1982. Geomorfologische kaart van Nederland. Wageningen.
 34. Stortelder A.H.F., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel 1999. De vegetatie van Nederland. Deel 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala/Leiden.
 35. Vuik W. 1999. Natuurtuin Lunetten. Inventarisatie, beheersplan en doelstellingen 1998. Gemeente Utrecht, Utrecht.
 36. Wasscher M. 1999. Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland (Odonata). Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Stichting European Invertebrate Survey Nederland. Leiden.
 37. Weeda E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1985-1994. Nederlandse oecologische flora: wilde planten en hun relaties. Deel 1 t/m 5. IVN, Amsterdam.
 38. Werf S. van der 1991. Natuurbeheer in Nederland, deel 5. Bosgemeenschappen. Pudoc, Wageningen.
 39. Witkamp C. De groene specht terug in het Groene Hart. De Kruisbek 45(3): 1-9.
 40. Zoetemeyer R.B. 1999. Ontwikkelings- en beheervisie sport- en beroepsvisserij Stichtse Rijnlanden 2000-2010. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein/Visserijplatform Stichtse Rijnlanden, Houten.
Foto M. Hidskes