index - inleiding - gebied - werkwijze - morfologie - planten - dieren - ecologie - streefbeelden

3. werkwijze

3.1 behandelde aspecten

In het inventarisatieonderzoek dat is uitgevoerd van augustus 2001 tot en met augustus 2002, zijn de volgende aspecten aan bod gekomen: Voor zover mogelijk is gebruikgemaakt van bestaand materiaal mits dit van recente datum was (niet ouder dan 1997; uitzondering vormen de gegevens over de bodems en het watersysteem).

Daarnaast is nieuw onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had betrekking op vegetatie en flora, amfibieŽn en reptielen, vissen en insecten. Bij de uitvoering van dit veldonderzoek is de aandacht vooral uitgegaan naar de groene ruimte aan de randen van de wijk.

In het onderstaande volgt per aspect een beknopt overzicht van de gevolgde werkwijze. In zijn algemeenheid geldt dat de gevolgde onderzoeksmethoden goed aansluiten bij de methoden die worden voorgesteld door de gemeente Utrecht (van den Hurk et al. 1998b).

In
Bijlage 1 wordt voor een aantal aspecten een nadere beschrijving gegeven van de gevolgde werkwijze en de interpretatie van de gegevens.

De verdorde resten van het bloeischerm van een berenklauw. (foto M. Hidskes)