NATUURLIJK LUNETTEN

integraal groenplan

deel 2 : streefbeelden

oktober 2003

inleiding
werkwijze
landschap, cultuurhistorie en recreatie
ecologische waarde
het groen nader bekeken
naar een samenhangend streefbeeld
de zonering
beheers- en inrichtingsmaatregelen
matrixuitvoering

Bureau H.J.V. van den Bijtel
Uilenkamp 22, 3972 XS
Driebergen-Rijsenburg

Stichting Ecologisch Advies, Utrecht

opdracht

Werkgroep Groenbeheer Lunetten

initiatief

BewonersOverleg Lunetten (BOL)
GroenGroep Lunetten (GGL)
Werkgroep Groenbeheer Lunetten
sponsors: Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden