Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 2 : streefbeelden

index - inleiding - werkwijze - landschap - ecologie - functie/gebruik - samenhangen - zonering - maatregelen - matrix

9. matrix

BEHOUD OUD

behouden en versterken van de aanwezige
waarden (natuur en cultuur)

FOTO'S HUIDIGE SITUATIE VOORSTELLEN SFEERBEELDEN


  1. Zonering in gebruik en intensiteit van gebruik aanbrengen, waarbij o.a. speel-/picknickvelden, hondenuitlaatplaatsen, begraasde weiden en hooilandjes worden aangegeven.
  2. Variatie en fasering in maaibeheer (vroeg of laat in zomer of begrazing) zorgt voor meer diversiteit in flora en fauna. Ook het beeld wordt hierdoor afwisselender en interessanter.
  3. Door het instellen van extensieve begrazing op enkele graslanden krijgen andere soorten kansen. Bovendien levert dit een bijdrage aan de landschappelijke variatie.
  4. Door het onderhoud van struweel en houtsingels te spreiden in tijd en plaats ontstaat er een meer gedifferentieerd beeld en wordt de diversiteit aan flora en fauna vergroot.
Bij restauratie van de muren van de Lunetten zal voorzichtig te werk moeten worden gegaan met betrekking tot bijzondere flora ; o.a. het gebruik van kalkspecie zorgt voor de goede omstandigheden voor deze bijzondere flora.
Inrichten als droge faunapassage van het viaduct onder de Waterlinieweg.  
VERBIND en VERSTERK

realiseren van verbindingen tussen gebieden
en versterken van aanwezige waarden

FOTO'S HUIDIGE SITUATIE VOORSTELLEN SFEERBEELDEN


Natte verbinding tot stand brengen over stationsplein. Via een natte greppel ter plaatse van de stenen wal op de parkeerplaats, over het braakliggende terrein waar ook een nattere zone in kan worden aangebracht, naar de Oud Wulvenbroekerwetering.


Een gecombineerde natte en droge eco-verbinding onder spoor door tot stand brengen langs de fietsverbinding en toekomstige busbaan. Dit is een van de weinige mogelijkheden Lunetten te verbinden met de omgeving.
Indien de mogelijkheid zich voordoet, bijvoorbeeld bij renovatie van het spoor, de waterverbinding tussen de Lunetten aantrekkelijker maken voor fauna door te zorgen voor meer lichttoelating en een looprand in de duiker.
Naast natte verbindingen kunnen ook droge verbindingen waardevol zijn. Zo zou bij de uitbreiding van het spoor een extra strook op het viaduct over de snelweg gereserveerd kunnen worden waar bijv. in de vorm van een stobbenwal een droge verbinding tot stand kan komen. Een andere mogelijkheid is een kleine tunnel, waarbij het van belang is dat er licht aan het eind zichtbaar is.
beheerste dynamiek

behouden en versterken aanwezige waarden en benutten
van potenties (ontwikkeling nieuwe waarden)

FOTO'S HUIDIGE SITUATIE VOORSTELLEN SFEERBEELDEN


Zonering in gebruik en intensiteit van gebruik aanbrengen, waarbij o.a. speel- en picknickvelden, hondenuitlaatplaatsen, begraasde weiden en hooilandjes worden aangegeven.

Variatie en fasering in maaibeheer (vroeg of laat in zomer of begrazing) zorgt voor meer diversiteit in flora en fauna. Ook het beeld wordt hierdoor afwisselender en interessanter.Door het instellen van extensieve begrazing op enkele graslanden krijgen andere soorten kansen. Bovendien levert dit een bijdrage aan de landschappelijke variatie.


Bossen d.m.v. gericht beheer ontwikkelen tot soortenrijke milieus.
  • Es-iepenbossen deels ontwikkelen tot middenbos, deels beheren als hakhout.
  • Het wilgenbosje in stakenfase op het talud van de A12 terugzetten zodat een gevarieerd struweel kan ontstaan.
Ook in de bosstrook langs de Waterlinieweg kan een meer natuurlijke ontwikkeling gestimuleerd worden (bos met verhoogde natuurwaarde).
In het wilgenvloedbos een beheer van niets doen instellen waardoor een natuurlijke ontwikkeling plaats kan vinden. Dit levert een zeer waardevol milieu op voor speciale flora en fauna, met een hoge educatieve waarde.Op enkele plaatsen langs de watergangen kunnen de nu vaak vrij steile hoge oevers verflauwd worden, waardoor interessante overgangen ontstaan van nat naar droog. Hierdoor worden kansen gecreŽerd voor specifieke flora en fauna en ontstaat een gevarieerd beeld.
  • Een oeververflauwing of een slootverbreding kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden in de sloot grenzend aan het ratelaarsgraslandje bij de antennemast, waar kwel is geconstateerd.
  • De oevers van de watergang evenwijdig aan de waterlinieweg, kunnen een verhoogde waarde krijgen door een meter plasberm te realiseren. In het aldus gecreerde plas-drasmilieu kan zich een oevervegetatie ontwikkelen die van betekenis kan zijn voor diverse diersoorten.


De duiker onder de entreeweg van de wijk verbreden zodat er licht door valt, waardoor deze door meer aan water gebonden diersoorten gebruikt kan worden.  
GeÔsoleerde wateren zoals poelen vormen een waardevolle een waardevolle toevoeging. In het stilstaande water kan een milieu ontstaan waar andere flora en fauna, zoals de ringslang, een kans krijgen.
Aanvulling op de zone versterk-verbind, zouden ook langs deze zone verbindingen met het buitengebied tot stand kunnen worden gebracht. Zo zou naast de bestaande fietsverbinding over de snelweg een extra strook gereserveerd kunnen worden waar bijv. in de vorm van een stobbenwal een droge verbinding tot stand kan komen.
BEHOUD - VERBIND

behouden en versterken aanwezige waarden
en versterken van verbindende functie

FOTO'S HUIDIGE SITUATIE VOORSTELLEN SFEERBEELDEN


Het inundatiekanaal heeft zeer hoge natuurwaarden wat zich uit in de vele rode-lijst-soorten die er voorkomen. Het is zaak deze zone zoveel mogelijk in de huidige omvang te behouden en zo min mogelijk verstoring te laten plaatsvinden, zodat de ecologische verbinding blijft functioneren. Activiteiten en ontwikkelingen die niet verenigbaar zijn met de ecologische functie dienen geweerd te worden.  
Om vertrapping van oevers door mensen tegen te gaan is het raadzaam om op een aantal plaatsen kleine vlonders of steigers te bouwen waar vissers gebruik van kunnen maken zonder de vegetatie aan te tasten.
NATUUR EEN KANS GEVEN

vergroten van natuurwaarden binnen
mogelijkheden van stedelijk gebied

FOTO'S HUIDIGE SITUATIE VOORSTELLEN SFEERBEELDEN
Op een belangrijk kruispunt van verbindingszones in de wijk is de natte en groene verbinding over een groot stuk onderbroken in de vorm van een groot verhard kunstwerk en een speelplaats. Het zou de verbinding zeer ten goede komen als hier een groene en liefst natte omleiding ten behoeve van de fauna wordt gerealiseerd.

De verbindingszones dienen zoveel mogelijk in hun huidige staat behouden te worden zodat de verbindingen blijven functioneren. Activiteiten en ontwikkelingen die niet verenigbaar zijn met de ecologische functie dienen geweerd te worden.

Door tuinen meer natuurlijk in te richten en door het plaatsen van bijvoorbeeld nestkasten voor vogels, gierzwaluwdakpannen, kunnen bewoners een praktische bijdrage leveren aan de natuur van Lunetten.natte / droge verbinding om kunstwerk