Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 2 : streefbeelden

index - inleiding - werkwijze - landschap - ecologie - functie/gebruik - samenhangen - zonering - maatregelen - matrix

1. Inleiding

1.1 integraal inrichtings- en beheersplan openbaar groen in Lunetten

In de zomer van 2001 werd door de Werkgroep Groenbeheer Lunetten opdracht gegeven tot het opstellen van het Integraal Inrichtings- en Beheersplan. Voor een uitgebreide beschrijving van het project, de aanleiding en het doel, wordt verwezen naar het rapport van de inventarisatiefase (van den Bijtel 2003).

Dit plan is opgesplitst in drie verschillende fasen die elk met een rapportage worden afgesloten, te weten:

  1. een inventarisatiefase, waarin de abiotische en biotische kwaliteiten, de potenties van het plangebied en de ecologische relaties met de omgeving in kaart worden gebracht die vervolgens worden vertaald naar een aantal realiseerbare streefbeelden op het niveau van levensgemeenschappen,
  2. een streefbeeldfase, waarin op basis van de aanwezige waarden en potenties (streefbeelden), het vigerend beleid van de gemeente, het gebruik van de diverse groenelementen en de wensen van de betrokken partijen, streefbeelden worden opgesteld voor de inrichting en het beheer van het groen in de wijk, en
  3. een beheersplanfase, waarin op basis van de in de inrichtingsvisie gemaakte keuzen een beheersplan wordt opgesteld. In dit beheersplan worden de plannen uitgewerkt in bestekken en worden tevens de beoogde doelen nader uiteengezet.
Hoe de verschillende fasen zijn afgebakend en welke onderwerpen er aan de orde komen, is weergegeven in figuur 1.
inventarisatie-fase streefbeeld-fase beheersplan-fase
 
bestaande
gegevens
    beleid :
typen groen
 
     
inventarisatie streefbeelden → → → → voorstellen mbt
beheer en inrichting
inrichtings- en
beheersplan
inclusief bestekken
     
nieuwe
gegevens
    keuzen
maken
 


Figuur 1. Schematische opzet van het project met de verschillende fasen
In februari 2003 is het rapport van de inventarisatiefase verschenen (van den Bijtel 2003). Hierin wordt een beschrijving gegeven van de actuele natuurwaarden van Lunetten en een analyse gemaakt van de mogelijkheden deze natuurwaarden te behouden en middels beheer en inrichting in te spelen op de ecologische potenties. De uitkomsten van de inventarisatiefase vormen de onderbouwing voor de streefbeeldfase, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan.

1.2 streefbeeldfase

In deze fase wordt rekening houdende met de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden en de functie en het gebruik van de groenelementen (inclusief water en oevers) een samenhangend streefbeeld op wijkniveau opgesteld. Dit streefbeeld is erop gericht de aanwezige waarden te behouden en te bestendigen en eventuele nieuwe waarden te ontwikkelen. Aan de hand van een aantal voorbeelden -- hoe ziet een element er nu uit en hoe zou het er uit kunnen zien -- wordt het streefbeeld voor enkele specifieke locaties nader uitgewerkt.

Realisatie van het streefbeeld vereist logischerwijze bepaalde beheers- of inrichtings-maatregelen. In dit rapport worden deze maatregelen in algemene zin benoemd en voorbeeldsgewijs nader uitgewerkt. In de volgende fase, de beheersplanfase, wordt per groenelement of groep van groenelementen aangegeven welke maatregelen gewenst zijn.