Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 2 : streefbeelden

index - inleiding - werkwijze - landschap - ecologie - functie/gebruik - samenhangen - zonering - maatregelen - matrix

2. Werkwijze

Allereerst is een analyse gemaakt van het landschap, de cultuurhistorische waarden, de aanwezigheid van beeldbepalende elementen en het gebruik en de functies van de groenelementen (ook open water en oevervegetaties worden tot de groenelementen gerekend) op basis van gemeentelijke stukken, gegevens die door leden van de Werkgroep Groenbeheer Lunetten zijn ingebracht en in het veld verzamelde gegevens. Aan de hand van deze basisgegevens is vervolgens een indeling gemaakt in verschillende typen groenelementen die zich onderscheiden in hun aard (bos, grasland, water en oever) en vooral in de intensiteit van het gebruik en de daarmee samenhangende verstoring van in het wild levende organismen.

Op grond van deze indeling in typen groen en de ecologische kwaliteiten en potenties van de verschillende gebiedsdelen is een zoneringskaart gemaakt voor het gebruik van het openbaar groen in Lunetten. Van de onderscheiden zones wordt in globale termen een beschrijving gegeven van het huidige gebruik en van ontwikkelingen die binnen een zone mogelijk zijn. Bovendien wordt aangegeven of er binnen een bepaalde zone op dit moment gebruiksvormen zijn die conflicteren met de gewenste situatie (streefbeeld).

In het laatste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van beheers- en inrichtings-maatregelen die noodzakelijk geacht worden ter realisatie van het streefbeeld, inclusief onderbouwing en/of toelichting. Van een aantal maatregelen worden voor de op de accentenkaart onderscheiden deelgebieden (figuur 23 uit het rapport van de inventarisatiefase) in een matrix met behulp van illustraties voorbeelden nader uitgewerkt.

De zonering en de beheers- en inrichtingsmaatregelen vormen tezamen het streefbeeld op wijkniveau.