Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 2 : streefbeelden

index - inleiding - werkwijze - landschap - ecologie - functie/gebruik - samenhangen - zonering - maatregelen - matrix

4. Ecologische waarde

In het rapport van de inventarisatiefase (van den Bijtel 2003) zijn de huidige en potentiële natuurwaarden van Lunetten uitvoerig besproken. Zie met name hoofdstuk 6 Lunetten in ecologisch perspectief en hoofdstuk 7 Potenties en streefbeelden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies nog even op een rijtje gezet.

De huidige waarden van Lunetten zijn hoog. Dit komt onder andere tot uiting in het feit dat er in de wijk 23 Rode Lijst-soorten zijn aangetroffen. De belangrijkste biotopen vormen de grotere watergangen met hun oeverzones, de ruigten en bepaalde delen van de hooilanden.

Lunetten herbergt vooral levensvatbare populaties van kleinere soorten die al op een relatief kleine oppervlakte geschikt habitat een aanzienlijke populatie kunnen opbouwen. Voor grotere soorten is de oppervlakte geschikt habitat in Lunetten te klein.

Immigratie van individuen is vrijwel alleen voor goed vliegende soorten (vogels, libellen) mogelijk. Voor soorten die zich kruipend of lopend verplaatsen, vormt de ring van spoor- en snelwegen rond de wijk een welhaast onneembare barriëre. Om het voortbestaan van dergelijke soorten in Lunetten ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, is het van belang dat de huidige leefgebieden behouden worden en dat de kwaliteit van die leefgebieden geoptimaliseerd wordt. Tevens is het van belang dat de samenhang tussen de groengebieden, met name tussen park De Koppel en het Beatrixpark, in stand blijft, aangezien de afzonderlijke gebieden voor sommige (kwetsbare) soorten mogelijk te klein zijn. Ook de smalle verbindingszones door het bebouwde gebied spelen een rol bij het instandhouden van de samenhang. Om in ieder geval een minimale uitwisseling van individuen met de omgeving mogelijk te maken of te behouden, is het zinvol om enkele locaties in de wijk de verbindingen met de omliggende gebieden te versterken.