Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 3 : beheersplan

index - inleiding - werkwijze - beheer van het groen - kosten - aanbevelingen - literatuur - matrix

1. Inleiding

1.1 integraal inrichtings- en beheersplan openbaar groen in Lunetten

In de zomer van 2001 werd door de Werkgroep Groenbeheer Lunetten opdracht gegeven tot het opstellen van het Integraal Inrichtings- en Beheersplan. Voor een uitgebreide beschrijving van het project, de aanleiding en het doel, wordt verwezen naar het rapport van de inventarisatiefase (van den Bijtel 2003).

Dit plan is opgesplitst in drie verschillende fasen die elk met een rapportage worden afgesloten, te weten:

  1. een inventarisatiefase, waarin de abiotische en biotische kwaliteiten, de potenties van het plangebied en de ecologische relaties met de omgeving in kaart worden gebracht die vervolgens worden vertaald naar een aantal realiseerbare streefbeelden op het niveau van levensgemeenschappen,
  2. een streefbeeldfase, waarin op basis van de aanwezige waarden en potenties (streefbeelden), het vigerend beleid van de gemeente, het gebruik van de diverse groenelementen en de wensen van de betrokken partijen, streefbeelden worden opgesteld voor de inrichting en het beheer van het groen in de wijk, en
  3. een beheersplanfase, waarin op basis van de in de inrichtingsvisie gemaakte keuzen een beheersplan wordt opgesteld. In dit beheersplan worden richtlijnen gegeven voor het beheer van de verschillende typen groenobjecten in Lunetten.
Hoe de verschillende fasen zijn afgebakend en welke onderwerpen er aan de orde komen, is weergegeven in figuur 1.
inventarisatie-fase streefbeeld-fase beheersplan-fase
 
bestaande
gegevens
    beleid :
typen groen
 
     
inventarisatie streefbeelden → → → → voorstellen mbt
beheer en inrichting
inrichtings- en
beheersplan
inclusief bestekken
     
nieuwe
gegevens
    keuzen
maken
 


Figuur 1. Schematische opzet van het project met de verschillende fasen
In februari 2003 is het rapport van de inventarisatiefase verschenen (van den Bijtel 2003). Hierin wordt een beschrijving gegeven van de actuele natuurwaarden van Lunetten en een analyse gemaakt van de mogelijkheden deze natuurwaarden te behouden en middels beheer en inrichting in te spelen op de ecologische potenties. De uitkomsten van de inventarisatiefase vormen de onderbouwing voor de streefbeeldfase, waarvan de (concept)rapportage plaatsvond in oktober 2003.

1.2 beheersplanfase

De keuzen die zijn gemaakt in de streefbeeldfase - en waarop de bewoners van de wijk Lunetten langs verschillende wegen (enquête, website, bewonersavond) commentaar hebben kunnen leveren - vormen het uitgangspunt voor de beheersplanfase. De streefbeelden zijn erop gericht de aanwezige waarden te behouden en te bestendigen en eventuele nieuwe waarden te ontwikkelen. Om de streefbeelden - waarin rekening is gehouden met de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden, de functie en het gebruik van de groenelementen (inclusief water en oevers) - voor de verschillende gebiedsdelen te kunnen realiseren, is een bepaald beheer vereist. In dit rapport staan de beheersmaatregelen die nodig zijn om een bepaald streefbeeld te realiseren of te bestendigen centraal. In sommige gevallen is hiervoor een (beperkte) aanpassing van het huidige beheer gewenst, in andere gevallen volstaat het continueren van het huidige beheer.

Allereerst worden de beheersmaatregelen voor (een deel van) de bestaande elementen behandeld, daarna komen de beheersmaatregelen voor nieuwe elementen aan de orde. Tevens is voor het beheer van het groen (en de afzonderlijke beheergroepen) een berekening gemaakt van de totale kosten (zie ook hoofdstuk 2). Deze worden vergeleken met de huidige beheerkosten ten einde te kunnen beoordelen of aan de voorwaarde van budgetneutraliteit (zie van den Bijtel 2003) wordt voldaan. Het plan wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de financiering van het beheer (subsidies), het maken van financiële reserveringen voor het beheer op langere termijn en de organisatie van het groenbeheer.

 

Waar gehakt wordt.....