Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 3 : beheersplan

index - inleiding - werkwijze - beheer van het groen - kosten - aanbevelingen - literatuur - matrix

2. werkwijze

2.1 groenbeheersysteem gemeente Utrecht

Bij het opstellen van het beheersplan is nauw aangesloten bij het Groenbeheersysteem voor de gemeente Utrecht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de voorgestelde maatregelen op deze wijze het eenvoudigst zijn in te passen in de huidige beheerspraktijk.

In het Groenbeheersysteem wordt gewerkt met categorieŽn en beheergroepen (zie tabel 1). Omdat de termen die gebruikt worden voor deze verschillende eenheden niet altijd even gelukkig zijn gekozen, wordt een aantal aanpassingen voorgesteld. Daarnaast zijn voor een beheergroepen subgroepen onderscheiden. Het gaat hierbij in het bijzonder om de groepen hakhout en parkbos, oevervegetatie en watergangen. Bij de bespreking van het beheer van de betreffende beheergroepen en subgroepen zal deze verdere opsplitsing worden beargumenteerd.

Tabel 1. Voor Lunetten relevante beheercategorieŽn en groepen uit het Groenbeheersysteem Utrecht met de eenheden die gehanteerd worden bij de berekening van de beheerkosten. De beheercategorieŽn en groepen waaraan in dit plan bijzondere aandacht wordt besteed, zijn aangeduid met een gekleurd raster.

In dit rapport worden alleen dŪe beheergroepen besproken die in Lunetten voorkomen of eventueel gaan voorkomen, die betrekking hebben op levend groen - dus geen afrasteringen, straatmeubilair, kunstwerken, etc. - en bovendien een min of meer natuurlijk karakter hebben - dus geen aangelegde bloemperken en bakken.

2.2 werkpakketten

Voor alle beheergroepen zijn werkpakketten (bijlage 1) opgesteld. Deze pakketten geven een opsomming van de verschillende werkzaamheden waaruit het beheer van een bepaald element bestaat en tevens van het materieel dat nodig is voor de uitvoering daarvan. Voor elk onderdeel van een pakket worden tevens de kosten die ermee gemoeid zijn, aangegeven. Op basis van deze eenheidsprijzen wordt het budget bepaald dat nodig is voor het beheer van het groen in Lunetten (en andere wijken in de stad Utrecht). Er worden in dit rapport geen wijzigingen voorgesteld in de werkzaamheden die in de werkpakketten zijn opgesomd. Wel worden er een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de fasering van de werkzaamheden. Tevens zijn er enkele subgroepen toegevoegd die tot kleine aanpassingen van de werkpakketten aanleiding kunnen zijn.

2.3 beheer

Voor elke beheergroep of subgroep wordt een beschrijving gegeven waarin onder andere de aard van het element, het gewenste beheer en een eventuele fasering daarvan conform de opgestelde streefbeelden, en een motivatie zijn opgenomen. Bij sommige elementen worden de voorgestelde maatregelen toegelicht met behulp van illustraties en/of zijn er faseringsschemaís opgenomen. Van alle in tabel 1 genoemde beheercategorieŽn en -groepen is door de gemeente Utrecht een document samengesteld met kanttekeningen. Deze zijn in de beschrijvingen van het beheer van de verschillende groepen en subgroepen (voor zover deze in het beheersplan aan de orde komen) weergegeven in een kader.

2.4 beheerkosten

Op basis van de eenheidsprijzen per werkpakket is een berekening gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het beheer conform de streefbeelden. Deze zijn vervolgens afgezet tegen de huidige beheerkosten. In de berekening van de beheerkosten zijn de structurele kosten van nieuwe elementen - de voorgestelde inrichtingsmaatregelen uit het streefbeeldenrapport (van den Bijtel & Heij 2003) - niet meegenomen.

2.5 aanbevelingen

Gedurende de beheersplanfase kwamen er verschillende zaken aan de oppervlakte die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Het gaat hierbij met name om aspecten van financiŽle en organisatorische aard. In een afsluitend hoofdstuk zijn ten aanzien van deze aspecten enkele aanbevelingen geformuleerd.