Natuurlijk Lunetten integraal groenplan, deel 3 : beheersplan

index - inleiding - werkwijze - beheer van het groen - kosten - aanbevelingen - literatuur - matrix

4. kosten van het beheer

4.1 Beheerkosten Dienst Stadsbeheer (DSB)

Een van de belangrijkste randvoorwaarden die indertijd door de gemeente Utrecht aan de verstrekking van de subsidie voor dit plan is gesteld, is dat de beheervoorstellen ten opzichte van het huidige beheer budgetneutraal zouden zijn. Deze eis heeft in het bijzonder betrekking op het beheer dat wordt uitgevoerd door de grootste gemeentelijke beheerder, de Dienst Stadsbeheer. Deze dienst is verantwoordelijk voor het reguliere beheer van het groen in de stad. Daarnaast worden nog kleinere oppervlakten beheerd door andere gemeentelijke diensten of dienstonderdelen, zoals OGU, DMO, BBB en NMC. Ten dele wordt het beheer van deze terreinen (met het daarvoor benodigde budget) uitbesteed aan DSB.

Aangezien de beheerkaart van het groen in Lunetten uitgaat van alleen de terreinen die beheerd worden door DSB en deze dienst veruit de grootste oppervlakte groen beheert, heeft de berekening van de kosten en derhalve ook voor de bepaling of de voorstellen budgetneutraal zijn uitsluitend betrekking op de gronden van DSB. Bij de berekening is uitgegaan van de oppervlakten zoals die door DSB zijn opgegeven.

Bij de berekening van de beheerkosten is gewerkt langs drie sporen:

Op deze wijze is het budget berekend dat voor het beheer van het groen conform de voorstellen in het Integraal Groenplan ‘Natuurlijk Lunetten’ nodig is. Dit budget bedraagt, voor zover het de gronden beheerd door DSB betreft: 273.561,25 euro per jaar (zie tabel 12). Het huidige budget bedraagt inclusief het graslandbeheer 281.730,18 euro. Dit betekent dat het voorgestelde beheer iets goedkoper is en zelfs ruimte laat voor het structurele beheer van de nieuwe elementen en eenmalige maatregelen, zoals het aanplanten van overstaanders in het middenbos en door gerichte inplant vergroten van de soortvariatie in de bossen die als Bos met verhoogde natuurwaarde zijn aangemerkt.

Tabel 12 Kostenvergelijking huidig beheer DSB en Natuurlijk Lunetten

4.2 beheerkosten overige instanties

4.2.1 andere gemeentelijke diensten

De kosten van het beheer dat door andere gemeentelijke diensten wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed aan DSB is vanwege het ontbreken van gegevens hierover niet berekend. Het gaat hierbij om het beheer van enkele bossingels, parkbos en grasland. Op grond van het feit dat de beheervoorstellen voor geen van de doorgerekende beheergroepen conform de al dan niet aangepaste werkpakketten van DSB wezenlijk duurder uitvielen, is te verwachten dat dit ook geldt voor de terreinen die beheerd worden door andere diensten en dienstonderdelen.

4.2.2 beheer door het Hoogheemraadschap

De kosten van het beheer door het Hoogheemraadschap zijn evenmin berekend. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen wezenlijke wijzigingen van het beheer worden voorgesteld, met uitzondering van de verminderen van de frequentie waarmee de oevervegetatie gemaaid wordt. Het beheer dat wordt uitgevoerd door de HDSR bestaat uit het maaien van de oever- en watervegetatie van het leeuwendeel van de watergangen in Lunetten, het schonen van deze watergangen en het periodiek (eens in de 10 jaar) baggeren van deze watergangen.

4.2.3 Rijkswaterstaat en Rail Infra

De kosten die door deze instanties voor het beheer gemaakt worden, zijn niet berekend. Ook in dit geval geldt dat er geen wezenlijke aanpassingen van het beheer worden voorgesteld, behalve het sterke aanbeveling verdient dat Rijkswaterstaat bij het beheer van de opgaande begroeiingen een gefaseerde aanpak kiest. Het beheer dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd heeft betrekking op een strook bos, struweel en grasland. Rail Infra beheert een strook ruigte op en de spoorsloot aan de voet van de spoordijk.