UU.NL home education contact library calendar search HOME cs.uu.nl
research people archive services jobs

organisatie ICT-β

author Henk Penning
date 4 oktober 2005
status concept tbv ict-β

inhoud

doelstelling

Het doel is het formuleren van een organisatie voor ICT-β.

randvoorwaarden

De organisatie moet voldoen aan en opereren binnen de volgende randvoorwaarden:
 1. vanuit het bestuur
  1. éénhoofdige leiding
  2. beschouw alle ICT activiteiten
  3. faciliteer samenwerken
  4. sluit aan bij ICT-UU
  5. kwaliteitsimpuls, zomogelijk tot 'best practice' nivo
 2. impliciet
  1. geen (incidenteel) geld erbij voor personeel
 3. vanuit de departementen
  1. geen achteruitgang van dienstverlening, inhoudend
  2. op korte termijn geen krimp of herschikking personeel
  3. ICT tbv department specifieke activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening (OOD), blijft dicht bij het departement (bestuur, beheer, bekostiging en zeggenschap)
  4. bij sommige departementen blijven de (hoofdzakelijk OOD gebonden) ICT'ers lager in de organisatie (instituten) op dit moment geheel buiten beschouwing

organisatie

Gekozen is voor een (initieel) klein management-team dat leiding geeft aan een project-organisatie. Verder wordt de gebruikers-ondersteuning georganiseerd per gebouw in plaats van per departement.

Het is, gegeven de randvoorwaarden,

taken management team, hoofd

project teams

De project teams worden (op tijdelijke basis) gerecruteerd uit het zittende personeel met de juiste expertise en vaardigheden. Naar verwachting zullen de project teams tzt kunnen uitgroeien tot facultaire beheersteams.

ondersteuning per gebouw

De β-faculteit is gehuisvest in een aantal gebouwen ; de meeste departementen verlenen service aan gebruikers op meerdere locaties. De basis ondersteuning kan efficienter per locatie gebeuren. De aard en omvang van de gezamenlijke ondersteuning hangt af van de mate van uniformiteit en integratie van de (systemen en procedures tbv) basis faciliteiten. Die uniformiteit is momenteel vrijwel geheel afwezig, en zal opnieuw vanaf de grond opgebouwd moeten worden.

Het voordeel van het huidige systeem is een (zeer efficiente) perfecte integratie van eerste, tweede, etc lijn ; het bekort doorlooptijden, voorkomt verwarring en bevordert kennisoverdracht van specialisten naar ondersteuners. De ene vorm van efficientie zal moeten worden afgewogen tegen de andere.

Het beheer van de service-punten is vooreerst primair een verantwoordelijkheid van de ICT-afdelingen van de te bedienen departementen. ICT-β draagt verantwoordelijkheid en ondersteunt de service-punten als geheel.

doorlooptijd

De doorlooptijd van de aanpassing van de technische infrastructuur zal twee tot vier jaar belopen. De organisatie zal in die periode mee kunnen groeien door natuurlijk verloop en een natuurlijke herschikking van taken.

De lengte en onzekerheid van de doorlooptijd zijn het gevolg van

gevolgen voor het zittend personeel

gevolgen voor departementen

projecten

Ter informatie, en voor de gedachtenbepaling : ICT-β voorziet dat de volgende projecten hoge prioriteit zullen krijgen:
authenticatie
Voor het toegangelijk maken van β-brede faciliteiten (die authorisatie vereisen) is een authenticatie mechanisme (username/password) nodig. Dit mechanisme vervangt, of is een aanvulling op, de huidige mechanismen.
shared file space
Er zal behoefte zijn aan file-systemen die 1) vanaf iedere β-werkplek en server bereikbaar zijn, 2) door willekeurige groepen gezamenlijk gebruikt kunnen worden.
bachelor infrastructuur
In principe moet iedere β-bachelor op iedere bachelor werkplek kunnen inloggen en gebruik kunnen maken van alle aan hem/haar ter beschikking gestelde faciliteiten. Anderzijds moet het simpel zijn om bepaalde ruimtes op bepaalde tijden (dagen, weken, blokken) te reserveren voor specifieke groepen tbv bijvoorbeeld klassikaal onderwijs.
Afhankelijk van wensen, kosten/baten en technische ontwikkelingen (veel studenten hebben een laptop en snel internet thuis) kan gekeken worden naar andere mogelijkheden voor de inzet van ICT in het onderwijs, ter vervanging van, of aanvulling op, de huidige middelen.
database
Een organisatie kan alleen grootschalig werken, als de administratie op orde is. De UU administratie schiet op allerlei punten schromelijk tekort. Het verzamelen en uniform toegankelijk maken van allerlei gegevens is een voorwaarde voor efficient beheer en bestuur.

valid-html401 penning@cs.uu.nl, Fri Dec 14 04:22:58 CET 2018